Algemene voorwaarden

 


ALGEMENE VOORWAARDEN

 
 
Sportinstituut: Sportinstituut Tom van der Kolk is gevestigd te Alkmaar. Ingeschreven op 1 mei 1993 bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder Nr. 55101488, en is gericht op recreatie, sport en lichamelijke opvoeding.
Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot sportactiviteiten of voedingsbegeleiding binnen het Sportinstituut of eenmalig een proefles volgt.
Overeenkomst: Overeenkomst tussen Sportinstituut en Consument.
 
Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten die tussen Sportinstituut en de Consument worden gesloten.
 
Artikel 3 De Overeenkomst
1.De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het inschrijfformulier.  De Overeenkomst is strikt persoonlijk.
2.Minderjarigen kunnen uitsluitend worden ingeschreven door ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).
3.De ingangsdatum van de Overeenkomst betreft de startdatum van de termijn van 12 of 24 maanden of conform de kortdurende cursus.
4.Tijdens de gratis sportperiode maakt de Consument gratis gebruik van de betreffende faciliteiten waarop de Overeenkomst van toepassing is. Deze periode staat los van de Overeenkomst maar de gratis periode is wel onderdeel van de overeenkomst.
5.De datum van de ondertekening Overeenkomst is de datum waarop de Consument deze ondertekent en het herroepingsrecht conform artikel 6 start.
 
Artikel 4 Het aanbod
1.Sportinstituut brengt het aanbod uit. Het aanbod is van kracht gedurende de aangegeven termijn. Als er geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende 2 weken na dagtekening van kracht.
2.Het aanbod omvat tenminste:
-de bedenktijd, zoals bedoelt in artikel 6;
-de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
-de dagen/tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
-de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerder opzegging op grond van artikel 7.
3.Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om:
-periodieke of eenmalige kosten;
-de wijze van betaling en de betalingstermijn;
-de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur;
-het (huishoudelijk) reglement.
4.De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk maken.
Bij het aanbod worden de algemene voorwaarde schriftelijk ter hand gesteld.
 
Artikel 5 Introductie- en proefles
-Een introductie les fitness kost € 15,-.
-Een losse groeps/fitnessproefles kost € 10.-.
-De betaling dient men voor de les contant bij de informatiebalie te voldoen.
-Indien na het volgen van een introductie- of proefles een Overeenkomst betreft sportfaciliteiten wordt ondertekend, dan vervalt de betaling van lid 1 of 2.
 
Artikel 6 Bedenktijd
Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de faciliteiten.
 
Artikel 7 Duur en beëindiging
1. Sportinstituut biedt de Consument ten minste de keuze uit:
-een losstaande kortdurende cursus;
-een Overeenkomst van langere duur;
-bij een losstaande kortdurende cursus met een speciaal tarief geldt de reguliere bedenktermijn zoals vermeld in artikel 6.
-Het contract is gebaseerd op 12/24 betalende maanden. Indien er een blokkade/bevriezing is geweest van welke aard dan ook zal het contract doorlopen totdat er 12/24 maanden betaald zijn.
2. Opzegging van de Overeenkomst dient één maand voor de einddatum van de initiële contractduur via een schriftelijk opzeggingsformulier bij Sportinstituut. Indien deze opzegging niet tijdig en middels opzeggingsformulier is geschied, dan wordt de Overeenkomst na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt dezelfde schriftelijke opzegtermijn van één maand, een en ander conform dit artikel.
3. Als een sporter met een Milon Lifestyle of resultaat abonnement in de maand juli of augustus langer dan 2 weken op vakantie gaan en dit aan kan tonen, dan kan de 90 dagen garantieperiode met maximaal 2 weken verlengd worden.
 
 
 
 
 
3. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien:
a. Voorwaarden:
-De Consument krijgt een ander woonadres dat buiten een straal van 15 km van
    onze Sportinstituut of gelieerde onderneming (HL Milon clubs) is gelegen en, als gevolg van de toegenomen reistijd, is het voor de Consument is het redelijkerwijs niet meer mogelijk om gebruik te maken van de activiteiten. Hiervoor moet wel een bewijs van inschrijving op het nieuwe adres worden aangetoond.
Als een andere vestiging met gelijkwaardige voorziening en service niveau op redelijke reistijd van de nieuw woonplaats is gelegen, dan faalt deze voorwaarde.
-de Consument kan gedurende de rest van de abonnementsperiode onmogelijk gebruik maken van geen enkele faciliteit conform de Overeenkomst als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte. Hiervoor dient een doktersverklaring overlegd te worden.
b. De tussentijdse opzegging vangt aan op het moment van opzegging onder gelijktijdige overlegging van de relevante bescheiden (zoals verklaring arts of ander erkende specialist).
c. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van één maand, per de eerste van de volgende maand.
4. De Overeenkomst dient te worden opgezegd via het invullen van een opzegformulier aan de balie of bij de leraar op de vestiging, dit geldt voor alle jeugd- of sportabonnementen.
5.Bij een tussentijdse opzegging is Sportinstituut gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herrekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.
6. Opschorting (tijdelijke blokkade):
-Voor de Consument is een tijdelijke blokkade mogelijk tot maximaal 6 maanden. Dit kan nooit met terugwerkende kracht. Tijdens de blokkade dient de contributie worden doorbetaald. Vervolgens worden maanden dat de Consument afwezig was doorgeschoven. Bij terugkomst dient hij/zij zich te melden bij de balie. Voorts wordt de blokkadeperiode doorgeschoven (hierdoor wijzigt de contractsperiode) en volgt er een periode waarbij de Consument kan sporten zonder betaling.
a. Blokkade vanwege vakantie is mogelijk indien de Consument kan aantonen dat hij twee maanden of langer met een maximum van een half jaar aaneengesloten naar het buitenland gaat (niet in de periode juli en augustus).
b. Blokkade om medische reden is mogelijk indien het sporten niet mogelijk is voor de Consument en dit kan aantonen met een doktersverklaring.
c. Financiële blokkade is mogelijk nadat de eerste contractperiode is afgelopen en de Consument langer dan een half jaar vanwege een medische reden verhinderd is om te sporten bij ons. Meer info: www.tomvanderkolk.nl/vragen.
7. Tussentijdse opzegging door Sportinstituut met onmiddellijke ingang is mogelijk indien:
-de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
-de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Sportinstituut. Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen niet terugbetaald. Dit staat los van de eventuele verplichting van de Consument tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.
-er sprake is van faillissement, schuldsanering of onder curatele stelling.
8.Indien de onderneming wordt beëindigd, dan is tussentijdse opzegging door Sportinstituut mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het resterende abonnementsgeld wordt dan terugbetaald.
 
Artikel 7a Beëindiging Milon Cirkel
1.Tevredenheidsgarantie Milon Cirkel: gedurende de eerste 90 dagen van de 12 of 24 maanden Milon Cirkel Overeenkomst, heeft de Consument een tevredenheidsgarantie. Indien aan onderstaande lid 2 is voldaan, dan mag de Consument tijdens deze 90 dagen het contract per direct beëindigen en betalen wij de bijdrage terug. De opzegging dient voor of op de 90ste dag te geschieden.
2.Voorwaarden tevredenheidsgarantie Milon Cirkel: Consument dient 20x de Milon Cirkel training te hebben uitgevoerd binnen de eerste 90 dagen. Er worden maximaal 2 trainingen per week meegeteld, exclusief de intake. De 90 dagen moeten aansluitend zijn en kunnen niet onderbroken worden. De Milonizer is leidend voor het aantal keer trainen en niet de Milon fasekaart.
3.Bestaande Consumenten die hun abonnement overzetten naar een Milon abonnement komen niet in aanmerking voor de tevredenheidsgarantie. Zij mogen wel het Milon abonnement stoppen na 20x getraind te hebben in 90 dagen. Het Milon abonnement zal dan stoppen en het oude abonnement zal weer ingaan. De opzegprocedure is conform artikel 7.
4.Het opzeggen van een Milon Cirkel Overeenkomst geschiedt middels een afrondingsgesprek waarbij er een opzeggingsformulier wordt ingevuld. Mondelinge en andere schriftelijke opzeggingen worden niet geaccepteerd als opzegging.

 
Artikel 8 Betalingen en prijswijzigingen
1.De Consument is eenmalig inschrijfgeld per persoon en per overeenkomst verschuldigd.
2.Het abonnements- en cursusgeld wordt vooraf betaald middels automatische incasso. Reguliere schoolvakanties, officiële feestdagen en zomerrooster zijn in het abonnements- en cursusgeld doorberekend.
3.Sportinstituut heeft het recht om een keer per jaar het tarief te verhogen met maximaal 5%. Sportinstituut heeft het recht om vanwege overheidsmaatregelen het tarief te verhogen, ongeacht de hoogte daarvan.
4. Eventuele prijsverhogingen worden door Sportinstituut 4 weken voorafgaand aan de ingangsdatum bekend gemaakt.
5. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen de eerst 3 maanden van de Overeenkomst, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald. Het door de Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt berekend naar de feitelijke abonnementsperiode.
6. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 5 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging.
 
Artikel 9 Verplichtingen van de Consument
1. De Consument houdt zich aan de door Sportinstituut gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
2. De Consument dient een medische contra-indicatie te melden aan Sportinstituut.
3. De Consument dient de aanwijzingen van de medewerkers van Sportinstituut op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee hij niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan Sportinstituut kenbaar te maken, zodat Sportinstituut uitleg kan geven na het volgen van een introductieles.
4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
5. Het is Consument niet toegestaan te roken in en rondom het gebouw.
6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Sportinstituut mede te delen.
 
Artikel 10 Betaling
1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen. De betaling geschiedt per maand via automatische incasso.
2. Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Indien de incasso mislukt zal daarvoor € 4.50 in rekening worden gebracht. Indien de 2e maand weer de incasso mislukt zal er opnieuw € 4.50 in rekening worden gebracht per geïncasseerde abonnementsperiode en wordt de Consument door Sportinstituut schriftelijk erop gewezen. De Consument heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
3. Bij niet tijdige betaling is de Consument zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop de Consument in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door de Consument aan Sportinstituut te worden voldaan. De Consument kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Sportinstituut tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
4. Sportinstituut heeft het recht om haar verplichtingen op te schorten zolang de Consument zijn verplichtingen niet nakomt. Nadat de Consument aan zijn verplichtingen heeft voldaan, te weten het betalen van alle openstaande termijnen tot einde lidmaatschap, is Sportinstituut gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. De Consument wordt dan in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van de sportfaciliteiten van Sportinstituut, waarbij de periode gelijk gesteld wordt aan de duur van de daadwerkelijke opschorting.
5. Indien Sportinstituut over dient te gaan tot incasso van de vordering op de Consument, is hij voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,- euro. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan Sportinstituut de Consument 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is.
6. De Consument kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Sportinstituut tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan

Artikel 11 Wijziging abonnement
1. Wijziging van een abonnement naar een ander abonnement is mogelijk, indien het gaat om een duurder abonnement.
2. Wijziging kan bij de informatiebalie van Sportinstituut middels een nieuw inschrijfformulier. Dit met inachtneming van één maand opzegtermijn.
3. Door het tekenen van het nieuwe inschrijfformulier gaat de Consument een nieuwe Overeenkomst aan met Sportinstituut. Dit betekent dat er per ingangsdatum van de Overeenkomst een nieuwe termijn (12 of 24 maanden) van start gaat.
 
Artikel 12 Vakanties en officiële feestdagen
1.Tijdens reguliere schoolvakanties is Sportinstituut voor de jeugdleden in groepslessen (t/m 16 jaar) gesloten.
2. Tijdens officiële feestdagen zijn wij gesloten of beperkt geopend. Zie de website voor de actuele openingstijden.
3. Tijdens de winter- en zomervakantie werken wij met een aangepast groepslesrooster (zomerrooster en winterrooster) en kunnen de openingstijden beperkt worden. Zie de website voor de actuele openingstijden en het groepsles aanbod.
 
Artikel 13 Scholieren en studenten fitness
1. Scholieren fitness betreft scholieren van 13 t/m 17 jaar. Zij mogen van maandag t/m vrijdag 12.00 – 22.00 uur, zaterdag en zondag van 09.00 tot 14.00 uur fitnessen. Na de 18e verjaardag zal het abonnement worden omgezet in een volwassen abonnement (fitness- of all-in sportpakket), dit zal schriftelijk worden medegedeeld.
2. Studenten fitness betreft studenten van 18 t/m 25 jaar die gebruik mogen maken van het all-in sportpakket. Het studenten fitness abonnement is bedoeld voor studenten die een voltijd studie volgen. Elk nieuw studiejaar dient de student met een studentenpas en/of schoolovereenkomst aan te tonen dat hij of zij die studie volgt.
3. Gedurende het zomerrooster vervallen de aangegeven tijden in lid 1.
 
Artikel 14 Groepslessen
1. Het is verplicht om voor de groepslessen te reserveren. Zonder reservering is er geen officiële aanmelding. De consument kan bij een volle les zonder reservering geweigerd worden door de instructeur indien de les vol zit.
2. Reserveren kan via ons reserveringssysteem. Er kan maximaal 7 dagen van tevoren gereserveerd worden.
3.Indien een sportinstructeur ziek, geblesseerd of op vakantie is, wordt er gezocht naar een invalkracht. In dat geval kan de inhoud van de bestaande sportles afwijken. Bij het niet kunnen regelen van een invaller voor de bestaande sportles, krijgt de klant een alternatief aangeboden bij een andere sportles of in het fitnesscentrum.
 
Artikel 15 Sauna
Sportinstituut beschikt over een sauna, waarvan zonder betaling gebruik gemaakt kan worden volgens aangegeven instructies (sauna vanaf 18 jaar).
 
Artikel 16 Foto’s en films voor PR en reclame
Voor PR en reclamedoeleinden in de vorm van drukwerk zoals flyers, advertenties of persberichten dan wel op de website/app/social media of andere vormen, kan het voorkomen dat de Consument of uw kind gefilmd of gefotografeerd wordt. Wij zullen dit van tevoren kenbaar maken. Indien de Consument of uw kind niet gefotografeerd wil worden, dient de Consument dit zelf aan te geven bij degene die de foto's of films maakt of via mail
naar info@tomvanderkolk.nl.
 
Artikel 17 Aansprakelijkheid
Sportinstituut is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of in ongerede geraakte eigendommen van de Consument. Tevens is Sportinstituut niet aansprakelijk voor ongevallen die Consument overkomen gedurende de lessen en/of wedstrijden binnen Sportinstituut of tijdens activiteiten daarbuiten waaraan door Sportinstituut wordt deelgenomen (wedstrijden, trainingen, vervoer, cursussen, kampen, e.d.).
 
Artikel 18 Bescherming persoonsgegevens
Persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, banknummers zullen niet worden doorgegeven aan personen of bedrijven (met reclamedoeleinden) conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 
Artikel 19 Toepasselijk recht
Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing, tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.